สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 15/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 25722
Page Views 37818
 

นายมานพ ผดุงหัส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
สำนักปลัด

นายวชิรพงศ์ สุขธนี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ

นางสาวณัฐธิดา กว้างขวาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ

นางยุพารัตน์ เฉลิมภักตร์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุจิตรา วงษ์สด
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุกัญญา สองห้อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนารินทร์ กองวัสกุลนี
นิติกร

นางสาวปนัดดา กลกลาง
นักพัฒนาชุมชน

นายณัฐพงษ์ พลทองสถิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพรทิพย์ ยิ้มสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ