สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 52594
Page Views 81319
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
   
1.  ด้านกายภาพ

 ที่ตั้ง

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
ทิศใต้                ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         จังหวัดอ่างทอง

จำนวนหมู่บ้าน
         ตำบลท่าตอ  ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ดังนี้
                   หมู่ที่ 1  บ้านปากบาง
                   หมู่ที่ 2  บ้านท่าตอ
                   หมู่ที่ 3  บ้านท่าตอ
                   หมู่ที่ 4  บ้านท่าตอ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)
ตั้งอยู่  : หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตอ  อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  13150
- โทรศัพท์สำนักงาน :  035 – 767265
- โทรสาร : 035 – 767265 , 035 – 767266
- เว๊ปไซด์ : www.abttator.go.th
      ๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                   พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมถึง  ไม่มีภูเขา มีคลองบางแก้วเป็นลำน้ำสายหลัก  คั่นกลางแบ่งออกเป็น 2 บริเวณ  คือ
1.      พื้นที่ราบลุ่มบริเวณทิศตะวันออกของคลองบางแก้ว คือ บริเวณหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
2.      พื้นที่ราบลุ่มบริเวณทิศตะวันตกของคลองบางแก้ว คือ บริเวณหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4
          ๑.๓  ลักษณะอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอเคยเกิดอุทกภัยรุนแรงในปีพ.ศ. 2554 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน
          1.4  ลักษณะของดิน
                 สภาพดินทั่งไปของตำบลท่าตอ  ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนร่วน  มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  ขาดการฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้าง  และคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                   -  แหล่งน้ำธรรมชาติ
                   (1)  คลอง                            1  แห่ง
                             -คลองบางแก้ว
                   (2)  หนอง                          3  แห่ง
                             -หนองนาดำ
                             -หนองม่วง
                             -หนองไทร
                    -  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   (1)  บ่อบาดาล                      7  แห่ง
                   (2)  ระบบประปาหมู่บ้าน           4  แห่ง

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง       
๒.๑ เขตการปกครอง
                   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
ทิศใต้             ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         จังหวัดอ่างทอง
ตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
                   ตำบลท่าตอ  ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน  ดังนี้
                   หมู่ที่ 1  บ้านปากบาง
                   หมู่ที่ 2  บ้านท่าตอ
                   หมู่ที่ 3  บ้านท่าตอ
หมู่ที่ 4  บ้านท่าตอ
          2.2  การเลือกตั้ง
                   องค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภา อบต. ออกเป็น  4  เขต ดังนี้
                   เขตเลือกตั้ง  ๑   หมู่ที่ 1  บ้านปากบาง
                   เขตเลือกตั้ง  2   หมู่ที่ 2  บ้านท่าตอ
                   เขตเลือกตั้ง  3   หมู่ที่ 3  บ้านท่าตอ
                   เขตเลือกตั้ง  4   หมู่ที่ 4  บ้านท่าตอ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕6) 
          -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      1,650     คน
          -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล    1,637     คน
          จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕56)
-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1,480  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,650  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.70
-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  1,414  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,637  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.38
๓. ประชากร
          ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
                   จำนวนประชากรทั้งสิ้น  2,120  คน  แยกเป็นชาย  1,002  คน หญิง  1,118 คน
จำนวนครัวเรือน 759 ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ครัวเรือน
(หลัง)
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
1 บ้านปากบาง 319 361 382 743
2 บ้านท่าตอ 115 182 205 387
3 บ้านท่าตอ 114 204 213 417
4 บ้านท่าตอ 211 255 318 573
รวม 759 1,002 1,118 2,120
 
๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 

รายการ ชาย หญิง หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 199 186 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 664 701 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 139 231 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 1,002 1,118 ทั้งสิ้น 2,120 คน

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
                    การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน 

สังกัด สพฐ. อบต.ท่าตอ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าตอ 
           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ. 1)
           - จำนวนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
           - จำนวนผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย (พนักงานจ้างทั่วไป)
           - จำนวนเด็กเล็ก
 
 
 
 
 

 
       ๑   แห่ง
       ๑   คน
       ๑   คน

  1.   คน
 
       38 คน
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต.
    โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
    2.1   ระดับก่อนประถมศึกษา
          -  จำนวนนักเรียน 
    ๒.๒  ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
          -  จำนวนนักเรียน
   ๒.๓  ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3)
         -  จำนวนนักเรียน
 
          ๑  แห่ง
 
         16  คน
 
         72  คน
 
         58  คน
 

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน และโรคอื่นๆ มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข    ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
                    (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข
                   (1.1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตอ       1        แห่ง
                   (1.2)  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน                    4        แห่ง
 

ลำดับที่ โรค
ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา
ผู้ป่วย
 (ราย)
ผู้เสียชีวิต
(ราย)
โรคอุจจาระร่วง 34 -
โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ - -
โรคไข้เลือดออก - -
โรคปอดบวม - -
โรคตาแดง - -
โรคคางทูม - -
โรคสงสัยหูดับ - -
โรคหนองใน - -
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ - -
๑๐ โรคมือเท้าปาก - -
๑๑ โรคอีสุกอีใส - -

๔.๓ อาชญากรรม
                    องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น 
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติด  และได้เข้ารับการบำบัด  จำนวน 5 ราย 
          ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
                    องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
          5.1 การคมนาคมขนส่ง
                   (1)  ทางหลวงแผ่นดิน (สายเอเชีย) บางปะอิน – นครสวรรค์ 1 สาย
                   (2)  ทางหลวงชนบทคันคลองชลประทาน 13 ซ้าย
                   (3)  ถนนลาดยางคันคลองชลประทาน  ชัยนาท  -  อยุธยา
                   (4)  ถนนคสล.ถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน
๕.๒ การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
                   (1)  มีจำนวนหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
                   (2)  มีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  759 ครัวเรือน

๕.๓ การประปา
-  ระบบประปาหมู่บ้าน             4  แห่ง
๕.๔ โทรศัพท์
          -
๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                    -
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เป็นต้น
๖.๒ การประมง
(ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)    
๖.๓ การปศุศัตว์
-  เป็นลักษณะการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน  เลี้ยงแบบปล่อยในบริเวณบ้าน
๖.๔ การบริการ
- โรงแรม                            จำนวน           1        แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
๖.๖ อุตสาหกรรม
-  โรงงาน                    จำนวน   4  แห่ง
                  
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ        จำนวน           ๓        แห่ง
 
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน       15               กลุ่ม
                            
๖.๘ แรงงาน
                    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน
 
 ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
          (๑)  หมู่ที่ 1 บ้านปากบาง
มีพื้นที่ทำการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา þ ในเขตชลประทาน   15   ครัวเรือน
  495    ไร่
     0      กก./ไร่       0       บาท/ไร่        0     บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน    1    ครัวเรือน
    21     ไร่
   600     กก./ไร่      4,500     บาท/ไร่      6,500   บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
สวน                 .        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่
สวน                 .        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
สวน                 .        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
2.3) ทำไร่ ¨  ไร่อ้อย        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ ¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
 
 
 (๒)  หมู่ที่ 2 บ้านท่าตอ
มีพื้นที่ทำการเกษตร  ดังนี้

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา þ ในเขตชลประทาน     5   ครัวเรือน
     14        ไร่
     350   กก./ไร่   3,500      บาท/ไร่     3,000     บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน    1  ครัวเรือน
   70       ไร่
   15    กก./ไร่    1,600     บาท/ไร่    1,000     บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน                 .        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
สวน                 .        ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่              บาท/ไร่              บาท/ไร่
สวน                 .        ครัวเรือน
           &